Menu
Porządek Mszy Św
Liturgia na dziś

Forum

Polecamy
Newsletter

Wyznaj wiarę w Jezusa.

Dokonaj aktu nawrócenia.

Oddaj Jezusowi swoje życie.

Pomódl się powoli i z głębi Swojego serca tymi słowami:

Panie Jezu. Wierzę, że jesteś Synem Bożym. Wierzę, że przyszedłeś na ten świat aby przyjąć na siebie moje grzechy. Wierzę, że umarłeś na krzyżu dla odkupienia moich grzechów. Wierzę, że Bóg wskrzesił Cię z martwych. Wierzę, że żyjesz i królujesz na zawsze. Staję przed Tobą taki jaki jestem, z całą moją grzesznością. Pragnę Twojego przebaczenia i Twojej miłości.

Panie Jezu, oddaje Tobie moje grzechy, moje złe przywiązania i skłonności. Oddaję Tobie wszystkie moje grzechy, składam je u stóp Twego krzyża, aby Twoja święta krew je unicestwiła, aby przepadły na zawsze. Zapraszam Cię do mojego życia. Zapraszam Cię do mojego serca. Oddaję Tobie wszystkie moje sprawy i pragnienia, wszystkie moje bóle i niepokoje.

Panie Jezu uznaję Ciebie moim jedynym Zbawicielem i jedynym Panem mojego życia. Oddaję Tobie całe moje życie i całe moje serce. Pragnę, abyś wziął je w posiadanie i byś nad nim panował. Zacznij stwarzać mnie na nowo. Od teraz Ty jesteś Panem całego mojego życia. Działaj w nim. Spraw, abym stał się nowym człowiekiem.

Jezu Ufam Tobie. Amen.


Czy wiesz co teraz się stało ? Czy wiesz po co przedstawiłem Ci to wszystko ? Zastanawiasz się czy to, czego dokonałeś, ta modlitwa oddania życia Jezusowi ma taką moc, by teraz się wszystko zmieniło ?

Tak. Bóg jest wierny w Swoich obietnicach. Dary łaski są nieodwołalne. Oddałeś swoje życie Jezusowi. Nawet gdybyś Ty zapomniał, On nie zapomni o Tobie i będzie się upominał o Ciebie. Jeśli szczerze oddałeś swoje serce Jezusowi, jeśli decyzja kroczenia za Nim będzie w Tobie trwała, to On Cię nie opuści, będzie Cię prowadził, wpływał na Twoje życie i przemieniał je od tej pory aż doprowadzi Cię do spotkania z Ojcem w wieczności.

Ale jest coś jeszcze. Aby się to dokonywało, Jezus chce dać Tobie pomoc. On ma dla Ciebie coś więcej ! Dał Tobie pewną obietnicę, że nie pozostaniesz sam na tej drodze.


Czy chcesz się dowiedzieć jak wielką Obietnicę chce teraz wypełnić Jezus ?

Czy chcesz więcej Jego obecności ?

Jezus nie ma dla Ciebie "coś" więcej.

On ma dla Ciebie nieskończenie więcej !

Nic się nie dokonuje samo, automatycznie. Znasz już swoje ograniczenia i wiesz, że jest wiele spraw, w których sam niewiele możesz. Dlatego Jezus nie nakłada na Ciebie ciężarów, których sam nie możesz udźwignąć, ale daje Ci nadprzyrodzony Dar. To "nieskończenie więcej" to Duch Jezusa, Duch Święty. Jezus pozostawił obietnicę apostołom, że ześle Pocieszyciela. Nakazał im oczekiwać mocy z wyskoka :


"Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca.
Wy zaś (...) będziecie przyobleczeni mocą z wysoka." (Łk 24, 49)


A jak Jezus wypełnił Obietnicę ? Otóż w przekraczający wszelkie wyobrażenia sposób:

 

„Gdy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. (...) I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym" (Dz 2,1).

To wydarzenie, które było udziałem apostołów, było doświadczeniem także wszystkich, którym oni głosili Dobrą Nowinę o Zbawieniu, którzy uwierzyli i przyjęli Jezusa: bo do was jest obietnica i dla dzieci waszych i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan, Bóg nasz” (Dz 2,39). To znaczy, że ta obietnica jest też dla mnie i dla Ciebie i dla każdego, kto dziś wyzna Jezusa Zbawicielem i Panem.

Jezus, który przyjął na siebie grzechy świata, na krzyżu oddał ducha, by tchnąć Go w nas. Na krzyżu grzech został ukrzyżowany, umarł człowiek grzeszny, a z ran Jezusa trysnęła Moc, by narodził się nowy człowiek, człowiek Jezusowego Ducha. Jezus posyła Tobie osobę Ducha Świętego, która kocha, która jest tchnieniem Ojca i Syna. On cały będąc Miłością skupia się na nas, wnika w nas i zmienia nas. Jest Mocą Bożą w nas działającą.

"Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali." (Ez 36, 27)

Przyjąłeś Miłość Boga Ojca, przyjąłeś Zbawienie Jezusa Chrystusa, teraz zapraszam Cię, przyjmij pełnię Trójcy Świętej, przyjmij dar Ducha Świętego. Kiedy to zrobisz, wtedy staniesz się nowym człowiekiem, otrzymasz nowe serce, zapłoniesz miłością do Jezusa. Bóg, który Cię kocha, od którego się odwróciłeś przez Twoje grzechy, posłał Syna Swego by Cię zbawił. On posyła teraz Swego Ducha, by powrót pełen do Miłości Bożej wreszcie stał się dla Ciebie możliwy. Dzięki Duchowi Świętemu możesz połączyć się z Bogiem doświadczając Jego Miłości w pełni i kochając Go. Możesz doświadczyć pokoju, radości i wolności dzięki osobie Ducha, która zamieszka w Tobie.

„Nie otrzymaliśmy ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w lęku, ale Ducha przybrania za synów w którym wołamy Abba, Ojcze” (Rz 8,14n) „Abba”, to znaczy "Tato"- tak zwracał się do Ojca Jezus. To w Duchu Świętym możliwe jest, by doświadczyć pełnej obecności Bożej, Jego ojcowskiej Miłości. Tylko w Jego Duchu możliwe jest przestrzeganie przykazań, wolność dziecka Bożego, pokój i radość serca, Jego słodkie ukojenie: Innego Pocieszyciela Ojciec da Wam, aby z wami był na zawsze- Ducha Prawdy” (J14,16).

Ten, kto przyjął Ducha, wydaje dobre owoce: miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, , wierności, lagodności, opanowania (por. Ga 5, 22-23)

Ten, kto odrzuca Ducha, żyje według ciała i wydaje złe owoce: nierządu, nieczystości, wyuzdania, bałwochwalstwa, nienawiści, sporów, zawiści, zazdrości, pijaństwa, rozłamu (por. Ga 5,19-21).

Wybór, który Ci przedstawiłem, który daje Bóg (błogosławieństwo, lub przekleństwo, życie lub śmierć) staje teraz pod znakiem Twego przyjęcia Ducha Świętego, tego który tworzy z nas nowe stworzenie, daje nowe życie i radość wydawania dobrych owoców.

Mój Przyjacielu ! Ta dana przez Ojca i Syna obietnica jest także dla Ciebie. Jezus zapłacił za Ciebie jej cenę. Pomyśl o Jego dobroci. Za przyjęcie Zbawienia, dokonanego w Jego Śmierci, On daje nam tak wielki prezent, jakim jest Jego Duch, dający nowe życie. Za zasługi Jezusa, Bóg uznał Ciebie godnym przyjęcia tak wielkiego Daru. Możesz teraz poprosić o ten Dar. Modliłem się za Ciebie abyś Go otrzymał. Potrzeba byś i Ty się o Niego pomodił.


Czy chcesz przyjąć Dar jaki ma dla Ciebie Bóg Ojciec i Syn Boży ?

Zwróć się teraz do Boga, aby Cię namaścił i napełnił swoim Duchem.

Bóg szanuje Twoją wolność. Ile zapragniesz, tyle otrzymasz. Wzbudź zatem w chwili ciszy wielkie pragnienie, byś wiele mógł otrzymać i z głębi serca pomódl się tymi słowami:

Panie mój i Boże ! Dałeś mi już tak wiele. Okazałeś mi Swoją Miłość pomimo mojego grzechu. Posłałeś Swojego Syna aby umarł za moje grzechy, abm mógł powrócić do Ciebie, bym mógł żyć życiem Bożym. Pragnę przyjąć pełnię Twojego zbawnienia i pragnę zjednoczyć się z Tobą. Potrzebuję Twojego Ducha aby tego we mnie dokonał. Dlatego proszę, poślij od Ciebie Twojego Ducha, namaść mnie Duchem Świętym.

Panie Jezu Chryste, napełnij mnie proszę Twoim Duchem. Niech Twój Duch wypełni teraz moje serce. Niech dotknie mnie swoim ogniem. Niech mnie przenika i przekonuje, że Bóg jest moim Ojcem. Niech umacnia moją wiarę w Ciebie jako mego Zbawiciela. Niech uzdrawia moją duszę.

Duchu Święty proszę, przeniknij mnie ! Namaść mnie ! Daj mi nowe serce ! Rozpal moje serce do wdzięczności i miłości do Boga ! Duchu Święty zmieniaj mnie i prowadź mnie bym wielbił mego Pana, Jezusa Chrystusa i odwzajemniał Jego miłość. Bym został włączony we wspólnotę Trójcy Świętej

Mój Boże, dziękuję Ci. Uwielbiam Cię. Wywyższam Cię ! Kocham Cię !

Amen.

To dopiero początek !!!

 

Przed Tobą radość i życie pełnią nowego życia ! Rozpocząłeś bieg, którego metą jest spotkanie z Ojcem i oglądanie Go twarzą w twarz. Pobiegnijmy zatem razem do wieczności !

Cieszę się wraz z Tobą, bo otrzymałeś Ducha Świętego, który odtąd będzie Cię prowadził i zmieniał. Otrzymałeś Go Ty ale otrzymałem Go i ja, jak i wielu wielu innych, podobnie jak pierwsi uczniowie Jezusa Go otrzymali. Oni płomiennego i jednego Ducha, którego otrzymali w dniu Piędziesątnicy, tworzyli jedną wspólnotę, wspólnotę pierwotnego Kościoła. Do tej wspólnoty przyłączał się każdy wierzący w Jezusa i przyjmujący dar Ducha Świętego.


Wszyscy oni trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie,
w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego,
gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów." (Dz 1,14)


Duch Święty napełnia uczniów Jezusa i dziś. Jezus wciąż na nowo przychodzi do swojej wspólnoty, by tchnąć Swego Ducha. On przychodzi właśnie w Swoim Duchu. Wszyscy, którzy mają Ducha Jezusa, tworzą jedno mistyczne ciało Jezusa, jako jedna wspólnota Jego uczniów.

Nie musisz się martwić do kogo teraz pójdziesz. Nie musisz mój Przyjacielu pozostawać z Twoim doświadczeniem sam, wracać do środowiska, które być może Cię nie rozumie, gdyż nie poznało Jezusa. Człowiek, który otworzył się na działanie Pana w jego życiu, ma prawo pragnąć więcej tego działania, więcej doświadczenia Boga. Bóg przychodzi w drugim człowieku, w swoim uczniu. Chciałbym Ciebie poznać, bo przychodzi też w Tobie. Chcesz wiedzieć jak to się dzieje ?

 

„Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga ?” (1Kor 6,19)

Ci, którzy mają Ducha Świętego, przez tych Bóg przychodzi, by przez nich działać i by przemawiać przez ich usta. Dziś, jak w żadnym innym czasie powstaje wiele wspólnot, grup przyjaciół, którzy trzymają się razem i jednomyślnie trwają razem w wierze i na modlitwie oraz wspólnej radości jak pierwsi apostołowie. Wspólnota jest miejscem gdzie wzrastamy, umacnianiamy się w wierze, miejscem wzajemnego wspierania się i dzielenia się sobą z innymi.


„Wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy dla siebie tego ciała częściami.” (Rz 12,5)

Jeśli trwasz we wspólnocie, możesz rozpoznawać wciąż nowe dary Ducha Świętego, które On będzie Tobie dawał po to, byś we wspólnocie służył nimi innym. Tylko we wspólnocie można spotykać na nowo Chrystusa w Jego Ciele i Krwi, poprzez ofiarę Eucharystii, poprzez Sakramenty, które jeszcze bardziej zanurzają w Bogu i z Nim jednoczą. To miejsce stałego wzrostu i ciągłych przemian, miejsce doskonalenia człowieka, na wzór Jezusa, by w każdym i przez każdego był Bóg uwielbiony.


Mój Przyjacielu, jeśli jeszcze nie masz wspólnoty, zapraszam Cię do niej. Ja w niej jestem i także chciałbym Ciebie w niej poznać. Rozejrzyj się w Twoim mieście, popytaj wierzących ludzi, poszukaj TUTAJ. Znajdź wspólnotę Tobie najbardziej odpowiadającą i zostań jej aktywnym uczestnikiem. Trwaj w Panu ! Wzrastaj w Nim i dziel się Twym doświadczeniem z innymi, którzy Go jeszcze nie poznali. Pan liczy na Ciebie i chce Cię uczynić narzędziem w Swych rękach, Swoim apostołem wydającym dobry owoc, by owoc Twój był obfity i by owoc ten trwał. Ja czekam na Ciebie.


Twój Brat w Chrystusie Panu.


Szukasz czegoś więcej ? Mam dla Ciebie pewien konkret. Skorzystaj z rekolekcji-kursu, który może dać Ci wyjątkowo głębokie doświadczenie Jezusa. Szukaj TUTAJ.

Chcesz mnie o coś zapytać ? Chcesz podzielić się tym, czego tu doświadczyłeś ? Może potrzebujesz pomocy lub odpowiedzi na jakieś pytania czy wątpliwości ? Napisz do mnie: bogjest@gmail.com. Chętnie odpiszę.

Opracował: http://www.bogjest.pl/