Menu
Porządek Mszy Św
Liturgia na dziś

Forum

Polecamy
Newsletter

KANCELARIA

 

KANCELARIA PARAFIALNA

OD WRZEŚNIA 2016

PONIEDZIAŁEK

    09:00-10:30

    16:30-18:00

ŚRODA

    09:00-10:30

    16:30-18:00

PIĄTEK

    09:00-10:30

    16:30-18:00* - z wyjątkiem I-ego piątku miesiąca

 

 

 

   
   

 

SPRAWY KANCELARYJNE:
Chrzty
Śluby
Pogrzeby 
Wydawanie dokumentów

  

Sposób załatwiania formalności

1) chrzest:
   

SAKRAMENT CHRZTU udzielany jest dzieciom:
w II i IV niedzielę miesiąca - podczas Mszy św. o g. 10.00
/w uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie indywidualnego terminu/.

ZGŁOSZENIE dziecka do chrztu:
powinno być dokonane na ok. 2 tygodnie przed planowanym terminem chrztu w kancelarii parafialnej.

W PIĄTEK przed niedzielą chrztu, po mszy o 18:00 czyli ok. 18:30
- spotkanie przygotowujące dla rodziców i, jeśli to możliwe, chrzestnych.

Warunki udzielania chrztu:

 • miejsce zamieszkania
  • Sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii;
  • osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię;
 • metryka urodzenia
  • przy zgłoszeniu wymagana jest metryka urodzenia dziecka wydana przez USC;
 • zgoda rodziców
  • przynajmniej jedno z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest;
 • zapewnienie o warunkach katolickiego wychowania
  • rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku pełne warunki wychowania katolickiego;
  • w przypadku gdy rodzice nie są w sakramentalnym związku małżeńskim i nie mają żadnych przeszkód do zawarcia ślubu zalecane jest odłożenie chrztu dziecka do czasu zawarcia sakramentalnego małżeństwa przez rodziców;
  • w związkach, w których istnieją przeszkody do zawarcia katolickiego małżeństwa rodzice muszą wyrazić pisemne zobowiązanie o katolickim wychowaniu dziecka;
 • rodzice chrzestni
  • dziecko powinno mieć jednego lub parę rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem;
 • wymagania stawiane chrzestnym
  1. mieć ukończone 16 lat;
  2. być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
  3. prowadzić życie zgodne z wiarą
   /nie może to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym/;
  4. przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego;
   /osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika/;
    Rzeczy potrzebne do chrztu:
 • BIAŁA SZATA - ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie - symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa;
  rodzice i chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne;
  na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu;
 • ŚWIECA CHRZCIELNA - zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.2) ślub:
    SPISANIE PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO
    Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego.
    Na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni (pełnoletni - ukończone 18 lat) zgłaszają się w kancelarii parafialnej do spisania protokołu badania kanonicznego narzeczonych z wymaganymi dokumentami /zobacz poniżej/.
       
    ZAPOWIEDZI
    Zapowiedzi są głoszone przez 2 niedziele w parafii narzeczonego i narzeczonej. Podstawą ogłoszenia zamiaru zawarcia małżeństwa jest spisanie protokołu. Jeśli któraś ze stron należy do innej parafii, otrzymuje specjalne pismo z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii. Po wygłoszeniu zapowiedzi zaświadczenie przekazuje się do parafii, w której został spisany protokół.
       
    KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
    Narzeczeni są zobowiązani do udziału w kursie przedmałżeńskim i w trzech spotkaniach w Poradni Rodzinnej.
       
    BIERZMOWANIE
    Osoby, które nie mają sakramentu bierzmowania powinny się do niego przygotować i przyjąć przed ślubem.
       
    SPOWIEDŹ PRZEDŚLUBNA
    Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne - po zgłoszeniu się na zapowiedzi i przed ślubem. Przy spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna.
       
    ŚLUB KONKORDATOWY
    Przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego, tzn. małżeństwa kanonicznego mającego skutki cywilno-prawne, narzeczeni muszą przedłożyć 3 egzemplarze zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (czyli o braku przeszkód cywilnych). To zaświadczenie wydaje USC w miejscu zamieszkania jednego z narzeczonych. Jest ono ważne 3 miesiące od daty wydania przez USC (w specjalnej rubryce podany jest termin upływu ważności zaświadczenia). Zaświadczenie musi być ważne w dniu ślubu, w przeciwnym razie ślub się nie odbędzie do czasu dostarczenia nowego zaświadczenia.
       
    ŚLUB
    Sakrament małżeństwa jest udzielany zwykle podczas Mszy św. Przed celebracją świadkowie stawiają się w zakrystii, aby złożyć podpisy w księgach parafialnych i na zaświadczeniach z USC. Jedno z podpisanych zaświadczeń otrzymują nowożeńcy, drugie zostaje w aktach parafialnych, a trzecie zostaje przekazane przez proboszcza w ciągu 5 dni do USC.
       
    LICENCJA
    Ślub powinien odbyć się w parafii, gdzie został spisany protokół przedmałżeński. W wyjątkowych sytuacjach narzeczeni mogą prosić o zezwolenie na ślub w innym kościele. Potrzebna jest wówczas licencja, którą można otrzymać po załatwieniu wszystkich formalności prawnych. Do otrzymania licencji należy także podać dokładny adres i wezwanie parafii, w której ślub się odbędzie.
       
    WYMAGANE DOKUMENTY
   
 • dowody osobiste narzeczonych
 • świadectwo chrztu z zaznaczeniem „do ślubu kościelnego” (ważne tylko 3 mies.)
 • świadectwo bierzmowania /
  jeśli brak adnotacji o bierzmowaniu na metryce chrztu
  /
 • zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich
 • zaświadczenie z USC /jeśli ślub jest konkordatowy/
      


Aktualności

 

Aktualności na Facebooku

więcej »

Data dodania: 2020-01-20

Carmina zaprasza do śpiewu!

"Módlmy się śpiewając i modląc się śpiewajmy." - św. Augustyn Jeśli lubisz i umiesz śpiewać, masz dobry słuch i zapał do pracy, dołącz do chóru Carmina! Z radością przyjmiemy wszystkich chętnych w wieku od 13 do 60 lat, z którymi będziemy dzielić się muzyczną wiedzą i pasją.Zapraszamy do wspólnej modlitwy poprzez śpiew!

więcej »

Data dodania: 2017-04-25

Rekolekcje Wielkopostne 2017

więcej »

Data dodania: 2017-04-09

Kolęda 14.02-16.02.2017

więcej »

Data dodania: 2017-02-12

Kolęda 07.02-13.02.2017

więcej »

Data dodania: 2017-02-04

Kolęda 31.01-06.02.2017

więcej »

Data dodania: 2017-01-28

Kolęda 24.01-30.01.2016

więcej »

Data dodania: 2017-01-21

Kolęda 17.01-23.01.2016

więcej »

Data dodania: 2017-01-14

Kolęda 10-16.01.2017 r.

więcej »

Data dodania: 2017-01-07

Kolęda 3-9.01.2017 r.

więcej »

Data dodania: 2016-12-31